De snelste weg
naar de juiste zorg

Screening en preventie op scholen

In Hendrik-Ido-Ambacht komt de schoollogopedist langs op basisscholen en peuterspeelzalen voor screening en preventie. Op de onderstaande scholen vindt de screening en preventie plaats:

 • Christelijk Kindcentrum De Tweestroom
 • OBS de Bron
 • Christelijk integraal Kindcentrum De Meander
 • (Katholieke) Jenaplanschool de Klimboom.
 • Reformatorische basisschool Stadhouder Willem III
 • Reformatorische basisschool Willem de Zwijger
 • SOL De Watervlinder
 • Christelijke basisschool de Wijngaard
 • Openbare basisschool de Dukdalf

De schoollogopedist werkt 20-22 uur per week gedurende 40 schoolweken en is gemiddeld twee uur per school/vestiging per schoolweek aanwezig van maandag t/m woensdag. Telefonische bereikbaarheid en mailcontact is de hele week mogelijk. U kunt de schoollogopedist bereiken per mail via m.debeun@zovida.nl.

Samenwerking met scholen

In het kader van de schoollogopedie is er een aantal malen per jaar een structureel overleg over de screeningsresultaten en logopedie. Dit overleg is in het algemeen met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en directeuren. Gedurende het schooljaar is er veelvuldig ad hoc overleg. Bij mogelijke meervoudige problemen is er contact tussen schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, kinderfysiotherapeut en schoollogopedist. Ook neemt de schoollogopedist op verzoek deel aan het consultatieteam overleg van de scholen. De schoollogopedist neemt sinds april 2004 deel aan de werkgroep “voor- en vroegschoolse educatie” – kortweg VVE-groep – in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het doel van de werkgroep is te zorgen voor een sluitende aanpak voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

Wat doet de logopedist op school?

Een goede spraak- en taalontwikkeling is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan. Door in een vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden op te sporen en te behandelen, kunnen veel leerproblemen worden voorkomen. Bij de schoollogopedie neemt de preventie en screening een belangrijke plaats in. Hoewel alle kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn het voornamelijk kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool.

De screening

In het voortraject selecteert de leerkracht leerlingen met mogelijke problemen. Na observatie besluit de schoollogopedist of verder testen noodzakelijk is. Verder onderzoek is mogelijk op de verschillende aandachtsgebieden. De uiteindelijke aanbevelingen die volgen uit de screening worden besproken met de ouders. In het vervolgtraject vervult de schoollogopedist een begeleidende en adviserende rol.

Preventie

De primaire preventie is met name gericht op het voorkomen van logopedische problematiek (0-4 jaar). De secundaire preventie heeft meer als doel het zo vroeg mogelijk signaleren van eventuele logopedische problematiek en vervolgens interveniëren om de gesignaleerde problemen te verminderen en of op te heffen. De schoollogopedie in het basisonderwijs is voornamelijk gericht op de secundaire preventie. Een kind komt in aanmerking voor logopedie als er problemen zijn op het gebied van:

 • Het gehoor: gehoorproblemen kunnen een goede spraaktaalontwikkeling in de weg staan.
 • De ademhaling: foutief ademhalen kan de stem en het spreken negatief beïnvloeden.
 • Afwijkende mondgewoonten: duim- of vingerzuigen kan gebitsafwijkingen, foutief slikken of slissen tot gevolg hebben
 • De vloeiendheid: bijvoorbeeld stotteren.
 • De taal: het begrijpen en het uitdrukken van gedachten is moeilijk door bijvoorbeeld te weinig woordkennis en door het niet kunnen vertellen in goede volledige zinnen.
 • De stem: heesheid.
 • Nasaliteit (neusspraak): er wordt met te veel of met te weinig lucht door de neus gepraat.
 • Auditieve functies: dat zijn de luisterfuncties. Het geheugen voor woorden en/ of zinnen is zwak. Verschillen horen tussen woorden die op elkaar lijken gaat moeilijk (peer-beer; boek-doek).
 • De articulatie: het nog niet kunnen uitspreken van één of meerdere klanken of klankverbindingen op een leeftijd waarop dat wel verwacht mag worden.