De snelste weg
naar de juiste zorg

Privacy verklaring

Privacyreglement van Stichting Zovida

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en uw privacy binnen Stichting Zovida?

Algemeen

Stichting Zovida bestaat uit 15 gezondheidscentra, 4 apotheken, 4 paramedische entiteiten plus een administratief onderdeel Zovida O&I, en een ICT-organisatie ZON ICT.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Cookies

Functionele cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat tijdens het bezoek aan onze site geen cookies worden opgeslagen.

ReCaptcha cookies

Wij maken gebruik van ReCaptcha cookies voor het veilig kunnen versturen van de contactformulieren en het tegengaan van spam.

Analytische cookies

Wij gebruiken een extern analyseprogramma van een gerenommeerde derde partij, om inzicht te krijgen in het gedrag van een bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om te bepalen hoe effectief de menustructuur op onze website is. Alle informatie die voor dit doel wordt verzameld is geanonimiseerd. U bent dus niet persoonlijk identificeerbaar. Wilt u desondanks niet meewerken aan het verzamelen van data? U kunt dit aangeven in de cookie pop-up die u ziet als u onze website bezoekt.

Gegevensverwerkingen binnen Zovida

In onze gezondheidscentra en bij ons administratieve– en ICT-onderdeel kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Ook kan het nodig zijn t.b.v. de continuïteit, om uw gegevens te dupliceren in de vorm van een back-up.

De plichten van Zovida

Zovida is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die binnen onze organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen wordt als volgt voldaan:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor continuïteit en dataveiligheid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Het ICT-onderdeel ZON ICT werkt uitsluitend met ISO- of NEN-gecertificeerde leveranciers.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of er, en welke, persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het gezondheidscentrum. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers binnen onze organisatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts. Of wanneer u met een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek komt, kan deze apotheek uw dossier raadplegen.

Uitwisseling gegevens

De huisarts wisselt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens, veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP). De HAP kan deze gegevens raadplegen als u ’s avonds of in het weekend voor een spoedgeval bij de HAP komt.

Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisarts. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en welke actie er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en/of uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo wordt de medicatieveiligheid verbeterd.

Ook de apotheek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, gegevens uit met partijen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de dienstverlening vanuit de apotheek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld betaaldienstverleners, bezorgdiensten, de zorgverzekeraar etc. Hierbij zijn we altijd terughoudend met het verstrekken van gegevens en ook niet meer gegevens verstrekken dan nodig.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts of apotheek kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe praktijk op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude praktijk het dossier overdraagt aan de nieuwe praktijk. De oude praktijk doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat het verzoek is ingediend.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via het digitale huisartsensysteem Vecozo of persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe praktijk worden overgedragen. Beide praktijken moeten er dan wel voor zorgen dat de computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Functionaris Gegevensbescherming

Indien u vragen heeft met betrekking tot de AVG en/of uw persoonlijke gegevens kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Let op! Enkel voor niet-medische vragen!