Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Kinderfysiotherapie

Als een kind (0-18 jaar) problemen heeft met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie afgerond. Een kinderfysiotherapeut doet eerst onderzoek en werkt daarna altijd volgens een behandelplan. Als het nodig is, overlegt de kinderfysiotherapeut met andere zorgverleners.

Voor wie is het?

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar bij wie er problemen zijn in de bewegingsontwikkeling.

Wat is bewegingsontwikkeling?

De bewegingsontwikkeling van een kind verloopt in principe volgens een redelijk vaststaand patroon, waarbinnen uiteraard allerlei variaties zichtbaar zijn. Elk kind ontwikkelt zich immers op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als deze ontwikkeling echter te veel buiten de grenzen komt van het vaststaande patroon, spreken we van een afwijkende of soms vertraagde motoriek. Een vertraagde ‘bewegingsontwikkeling’ kan van invloed zijn op andere facetten van de ontwikkeling van het kind, zoals het sociaal, emotioneel en/of psychisch functioneren en soms ook het leervermogen.

Wanneer naar de Kinderfysiotherapeut?

Als bewegingsproblemen het kind in de ontwikkeling en het dagelijkse leven belemmeren, kan de kinderfysiotherapeut gevraagd worden om een onderzoek te doen naar de aard van de bewegingsproblemen.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Lage spierspanning (slappe houding, open mond gedrag)
  • Hoge spierspanning (niet kunnen ontspannen, verkrampt bewegen)
  • Angst voor bewegen (niet meekomen met de gymlessen)
  • Schrijfproblemen (pijn of onleesbaar handschrift)
  • Problemen met de fijne motoriek
  • Problemen met de grove motoriek
  • Slechte conditie/vermoeidheid
  • Motorische onrust

Naast bovenstaande problematiek behandelen wij ook zuigelingen, chronisch zieke kinderen met klachten, kinderen met neurologische aandoeningen of orthopedische problematiek. Dit laatste zijn klachten aan spieren of gewrichten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kind beperkt is tijdens het sporten/bewegen.

Hulpvraag

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als er echter problemen ervaren worden door het kind, de ouders en/of de leerkracht, dan is er sprake van een zogenaamde ‘hulpvraag’. Als kinderfysiotherapeut werken we vanuit deze hulpvraag en tijdens onze behandeling staat dan ook de hulpvraag centraal.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Bij het eerste contact met de kinderfysiotherapeut wordt samen met u en uw kind in kaart gebracht wat de oorzaak van het probleem is. Er zullen in de meeste gevallen aanvullende testen worden afgenomen en/of er zal een lichamelijk onderzoek worden gedaan. Afhankelijk van de hulpvraag van uw kind wordt samen met ouder en kind een individueel behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt ook de verdere omgeving hierbij betrokken, hierbij kunt u denken aan leerkrachten of andere hulpverleners. De therapie bestaat vaak uit oefentherapie en adviezen aan het kind en zijn/haar omgeving, passend bij de hulpvraag.

Opleiding kinderfysiotherapeut

Alle kinderfysiotherapeuten hebben zowel de reguliere 4 jarige opleiding Fysiotherapie als de 4 jarige Master/opleiding Kinderfysiotherapie afgerond. Dit vormt een zeer brede basis van kennis op medisch, anatomisch, fysiologisch, psychisch en pedagogisch gebied.

Vergoeding?

Kinderfysiotherapie wordt tot 18 behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U hoeft hierover geen eigen risico bijdrage te betalen. Ook zonder verwijzing van uw huisarts of een kinderarts/specialist kunt u bij een kinderfysiotherapeut terecht, dit heeft geen invloed op de vergoeding.

Lees hier meer over de kinderfysiotherapie